0700 90 008

Политика за лични данни

Проавто Трейд ООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Проавто Трейд ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

Ваше изрично получено съгласие като клиент;

на изпълнение на задълженията на Проавто Трейд ООД по договор с Вас;

законово задължение, което се прилага спрямо Проавто Трейд ООД;

за целите на легитимни интереси на Проавто Трейд ООД или на трета страна.

Проавто Трейд ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Проавто Трейд ООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

Точност и актуалност на данните;

Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Проавто Трейд ООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Проавто Трейд ООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

Проавто Трейд ООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

Проавто Трейд ООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Проавто Трейд ООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което Проавто Трейд ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Проавто Трейд ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Проавто Трейд ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп.

Вие имате право да изисквате и получите от Проавто Трейд ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Проавто Трейд ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.


Право на коригиране или попълване.

Вие имате право да поискате от Проавто Трейд ООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.


Право на изтриване (правото да бъдете забравени).

Вие имате право да поискате от Проавто Трейд ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Проавто Трейд ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Проавто Трейд ООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Проавто Трейд ООД ;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Право на ограничаване на обработването.

Вие имате право да изискате от Проавто Трейд ООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Проавто Трейд ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Проавто Трейд ООД да провери точността на личните данни;

възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Проавто Трейд ООД имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост на данни.

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Проавто Трейд ООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Проавто Трейд ООД:

да поискате от Проавто Трейд ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

да поискате от Проавто Трейд ООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от Проавто Трейд ООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

обработването на данни за целите на директен маркетинг;

обработването на данни за целите на профилиране.

Проавто Трейд ООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни.

Ако Проавто Трейд ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Проавто Трейд ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.


Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Проавто Трейд ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Проавто Трейд ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от Проавто Трейд ООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, Проавто Трейд ООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Проавто Трейд ООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност ПРОАВТО ТРЕЙД ООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.


Мерки за сигурност и защита

ПРОАВТО ТРЕЙД ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

ПРОАВТО ТРЕЙД ООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.


Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

Проавто Трейд ООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 204210820

Седалище и адрес на управление: гр.Ямбол ул."Българка"11 , пощ.код: 8600

Телефон: 0 700 90008; 0897/892991

Електронна поща: office@proavto.bg


Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в Проавто Трейд ООД:

Адрес за кореспонденция гр.Ямбол ул."Българка"11 , пощ.код: 8600

Телефон: 0 700 90008; 0897/892991

Електронна поща: office@proavto.bg

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Безплатна доставка при поръчка над 100 лв.
Лесно връщане и замяна до 14 дни
Оригинални части директно от завода на производителя
Бързо и сигурно плащане