0700 90 008

Общи условия

Условия за използване на Сайта - www.Proavto.bg

I.Общи условия

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание.

Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата.

Proavto.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

Информацията е предоставена от "Проавто Трейд” ООД за удобство и може да се променя без предизвестие.

"Проавто Трейд” ООД може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не.

"Проавто Трейд” ООД не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията.

"Проавто Трейд” ООД не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Proavto.bg.

При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с "Проавто Трейд” ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта: Proavto.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Proavto.bg, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове.

Proavto.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Стоките се доставят от куриер, до адрес, посочен като такъв за доставка.

- Срок на Доставка от 24 до 48 часа ( Може и повече,в зависимост от сложноста на поръчката)

- Обявените цени в сайта, важат само при покупка онлайн от електронния магазин.

Съгласно чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 14 дни, от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно:

- По нея или по опаковката й няма механични повреди, не е използвана или монтирана.

- Придружена е от цялата съпътстваща документация - гаранционна карта и документ за покупка.

За да върне стоката, клиентът трябва да изпълни следните условия:

- Да попълни и изпрати писмена заявка за желанието си( да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6)

- Да съгласува със служител на Proavto.bg адреса, на който да бъде върната.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Proavto.bg, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Прегледът на върнатата стока се извършва от служител на Proavto.bg в присъствието на други двама служители.

Ако стоката отговаря на всички изисквания, в срок от 7 дни Proavto.bg превежда по банкова сметка на клиента сума, равна на цената на закупения уред.

Proavto.bg запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, ако е нарушено едно или повече условия за връщане на стоката.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко- продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра.

II.Общи условия на Спиди

За да видите общите условия на Спиди, моля натиснете ТУК.

III.Инструкция за приемане на плащания с банкови карти през интернет

1.Информация, предоставена на картодържателя преди извършване на транзакцията - преди извършване на транзакция, търговецът публикува на достъпно за картодържателя място в интернет страницата си, тази информация.

1.1. Данни за търговеца:

1.1.1. име на търговеца (изписано по начина, по който ще фигурира в извлечението на картодържателя);

1.1.2. адрес (интернет адрес и пощенски адрес);

1.1.3. телефони (факс);

1.1.4. e-mail за контакт.

1.2. Описание на предлаганите стоки и/или услуги асортимент, съдържание, количество и др.);

1.3. Цени на стоките и/или услугите, дължими данъци и такси;

1.4. Валута в която са калкулирани цените;

1.5. Условия и начини за доставка стоки/предоставяне на услуги и цена на доставката;

1.6. Условия на търговеца за работа с клиенти – Търговецът публикува на достъпно място в интернет страницата си условията за отмяна на плащане/поръчка на стока и/или услуга; възстановяване на суми и връщане на закупена стока:

1.6.1. Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy):

възможности за отказ;

период за отказ на заявена стока/услуга от картодържателя;

неустойка и размер на неустойката;

начин за отказ (по телефон, факс, електронна поща, чрез сайта на търговеца).

1.6.2. Условия за връщане на закупена стока (Return policy)

условия за връщане на стоката, ако политиката на търговеца го изисква;

начини за връщане на стоката – изисквания към куриер, застраховка;

срок за връщане на стоката;

изисквания към стоката – опаковка и окомплектовка;

покритие на разходите по връщане на стоката на търговеца.

1.6.3. Условия за възстановяване на заплатени от картодържателя суми (Refund policy):

условия за възстановяване (пълно или частично) на стойността на транзакцията;

начин на възстановяването – кредитен ваучер, избор на друга стока, замяна на стоката;

1.6.4. Условия на замяна на поръчана от картодържател стока/услуга:

при невъзможност за търговеца да предостави на картодържателя поръчана от него стока или услуга, същия може да предложи алтернативна такава;

при несъгласие, търговецът следва да възстанови стойността на непредоставената стока/услуга на картодържателя.

1.7. Описание на поръчката:

Номер на поръчка

Поръчани стоки/услуги, брой, еденична цена и обща стойност;

Метода за доставка и очаквана дата за доставка;

Цена на доставката;

Адрес за доставка;

Обща сума на плащането към търговеца равна на общатата стойност на поръчаните стоки/услуги, транспорт, застраховка (ако е налична) и всички дължими данъци и такси;

Данни за търговеца - телефон, e-mail адрес за осъществяване на контакт във връзка с поръчката;

Оръщение към картодържателя да отпечата и задържи копие от поръчката си за бъдещи справки.

2. Информация, предоставяна на картодържателя след транзакцията:

2.1. Електронна разписка за извършената транзакция – търговецът визуализира на картодържателя резултата от поисканата оторизация:

2.1.1. при успешна транзакция електронната разписката съдържа следните реквизити:

Адрес на интернет страницата на търговеца;

Търговско наименование на търговеца;

Име на картодържателя;

Дата на транзакция;

Сума на транзакция във валута лева;

Номер на поръчка;

Описание на поръчаните стоки/услуги;

Ограничения в условията за връщане на стоката;

Оръщение към картодържателя да отпечата и задържи копие от разписката за бъдещи справки.

2.1.2. при неуспешна транзакция – търговецът визуализира съобщение, което да информира картодържателя, че транзакцията е неуспешна.

2.2. Отказ от поръчката от картодържателя - търговецът потвърждава на картодържателя, че е получил отказа и го информира за срока и размера на сумата, която ще бъде възстановена по картата на картодържателя;

2.3. Връщане на стоката от картодържателя - търговецът потвърждава на картодържателя, че е получил стоката и да го информира за срока и размера на сумата, която ще бъде възстановена по картата на картодържателя;

2.4. Невъзможност търговецът да достави стоката/предостави услугата - търговецът информира картодържателя за срока и размера на сумата, която ще бъде възстановена по картата на картодържателя.

3. Документи

Описаните документи се съхраняват от търговеца за период от минимум 1 година с цел доказателство и недопускане на финансова загуба за търговеца при оспорвания от картодържателите.

3.1. Отговор на заявката за оторизация от БОРИКА ;

За Търговеца:

3.2. Поръчката, направена от картодържателя;

3.3. Търговски документи във връзка със стоката – фактура, опаковъчен лист, застраховка;

3.4. Доказателство, че картодържателят е получил стоката/услугата – подписана разписка за доставка на адреса, посочен от картодържателя от упълномощено лице;

3.5. Изпратен от картодържателя отказ за получаване на стоката/ползване на услугата;

3.6. Доказателство за връщане на стоката и документ, описващ състоянието, в което е получена от търговеца;

3.7. Направено предложение за алтернативна стока/услуга – документ удостоверяващ съгласието/несъгласието на картодържателя, при невъзможност търговецът да достави стоката/предостави услугата;

3.8. Изпратеното уведомление от търговеца за възстановяване на сума на картодържателя.

4. Операции

4.1. Плащания към търговеца

4.1.1. След като картодържателят избира „плащане” на заявена от него стока/услуга, той автоматично е пренасочен към платежния сървър в БОРИКА;

4.1.2. Картодържателят въвежда данните на своята карта;

4.1.3. Изпраща се запитване за разпознаване на картата и картодържателя;

4.1.4. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера на карти, както и участва в системата за разпознаване на картодържатели на съответната Картова Организация (Visa International/ MasterCard International) и ако картодържателят премине успешно процеса на идентификация, то търговецът получва съобщение от платежния сървър;

4.1.4.1. Търговецът изпраща заявка за плащане(авторизация) към БОРИКА;

4.1.4.2. БОРИКА връща отговора - успешно или не е плащането;

4.1.4.3. Търговецът чрез интернет страницата си визуализира на картодържателя електронна разписката в случай на успешно плащане;

4.1.4.4. Търговецът визуализира съобщение на картодържателя, че транзакцията е неуспешна.

4.1.5. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера на карти и картата участва в системата за разпознаване на картодържатели, но картодържателят не премине успешно процеса на идентификация, то търговецът получва съобщение от платежния сървър.

4.1.5.1. Търговецът визуализира съобщение на картодържателя, че транзакцията е неуспешна;

4.1.5.2. Търговецът не изпраща заявка за плащане (авторизация) към БОРИКА.

4.1.6. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера на карти, но не участва в системата за разпознаване на картодържатели на съответната Картова Организация (Visa International/ MasterCard International) то търговецът получва съобщение от ппатежния сървър:

4.1.6.1. Търговецът може да откаже поръчката на клиента като визуализира съобщение, че не би могъл да приеме картата му поради невъзможност за разпознаване на картодържателя;

4.1.6.2. Търговецът може да приеме поръчката като изпрати заявка за плащане към БОРИКА (Предварително между Банката и Търговеца е договорено, позволено или не е на Търговеца да извършва плащане, при което не може да бъде направена справка за разпознаване на картодържателя в системите за идентификация на МКО):

4.1.6.3. БОРИКА връща отговор - успешно или не е плащането;

Търговецът визуализира на картодържателя електронна разписка в случай на успешно плащане;

Търговецът визуализира съобщение на картодържателя, че транзакцията е неуспешна

4.2. Справочни операции - Ако търговецът не е получил съобщение от БОРИКА относно направена заявка за плащане, той изпраща структурирано съобщение за проверка на статуса на транзакция към Акцептиращия и Платежен сървър на БОРИКА съгласно „Технически изисквания към сайта на търговеца – Ръководство за имплементация”, в резултата на което получава липсващия отговор на направена заявка за плащане.

4.3. Възстановяване на суми – при хипотезите на невъзможност на търговеца да предостави заявените от картодържателя стоки/услуги; отказана стока/услуга от страна на картодържателя и др., търговецът възстановява изцяло или частично сумата на транзакцията с кредитна операция по картата на картодържателя:

4.3.1. изцяло възстановяване на сума – търговецът самостоятелно изпраща директна заявка - структурирано съобщение за иницииране на финансова транзакция към Акцептиращия и Платежен сървър на БОРИКА съгласно „Технически изисквания към сайта на търговеца – Ръководство за имплементация”;

4.3.2. частично възстановяване на сума - търговецът самостоятелно изпраща директна заявка - структурирано съобщение за иницииране на финансова транзакция към Акцептиращия и Платежен сървър на БОРИКА съгласно „Технически изисквания към сайта на търговеца – Ръководство за имплементация” като въвежда сума по-малка от сумата на оригиналната транзакция.

Безплатна доставка при поръчка над 100 лв.
Лесно връщане и замяна до 14 дни
Оригинални части директно от завода на производителя
Бързо и сигурно плащане